Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

24.11.2014 Τίθεται σε Λειτουργία ο Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης


Ο περί σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμος προβλέπει ότι στις 25 Νοεμβρίου 2014, το ΔΣ του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης θα πρέπει να ανακοινώσει υπεύθυνα την ημερομηνία, κατά την οποία ο Επίτροπος θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τον νόμο.

Ο εν λόγω Νόμος ουσιαστικά αναφέρεται στην εφαρμογή δύο διαδικασιών οι οποίες τίθενται πλέον σε εφαρμογή και λειτουργία δίδοντας έτσι στους καταναλωτές μία επιπρόσθετη επιλογή προς διευθέτηση των διαφορών τους με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πέραν της δικαστικής οδού.

Σε συντομία οι δύο διαδικασίες που προβλέπονται από την πιο πάνω νομοθεσία είναι οι ακόλουθες:

(1) Υποβολή και εξέταση παραπόνου από δανειολήπτη καταναλωτή, όπου ο όρος καταναλωτής συμπεριλαμβάνει νομικό και φυσικό πρόσωπο, φιλανθρωπικό ίδρυμα, καταπίστευμα και ταμεία προνοίας.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο Φορέας έχει δικαιοδοσία να εξετάζει παράπονα όπου το ύψος της διαμαρτυρίας ή αντίρρησης ή διαφοράς εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης, το ύψος της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€170.000).

Για τα νομικά πρόσωπα, φιλανθρωπικά ιδρύματα, καταπιστεύματα και ταμεία προνοίας θα ισχύει επίσης το κριτήριο του ετήσιου τζίρου ή έσοδα ή ενεργητικό το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τις €250,000 για να παρέχεται το δικαίωμα υποβολής αίτησης στον Φορέα.

Με βάση τη διαδικασία αυτή, ο καταναλωτής που έχει παράπονο εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης, θα πρέπει πρώτα να υποβάλλει γραπτώς το παράπονο του προς στην χρηματοοικονομική επιχείρηση εντός προθεσμίας δεκαπέντε μηνών (15) από την ημερομηνία που έλαβε γνώση ή που λογικά θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση της επιβλαβούς, κατά την άποψή του, πράξης ή παράλειψης της χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή του γεγονότος ότι είχε έρεισμα για υποβολή παραπόνου και εάν μέσα σε 3 μήνες δεν λάβει απάντηση ή η απάντηση που λαμβάνει δεν είναι ικανοποιητική τότε θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση παραπόνου στον Φορέα.  Επίσης δικαίωμα να υποβάλει αίτηση θα έχει εάν μέσα σε 15 ημέρες από την αποστολή του παραπόνου προς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το ίδρυμα δεν κοινοποιεί τη λήψη αυτού.

(2) Υποβολή και εξέταση αίτησης που αφορά αναδιαρθρώσεις πιστωτικών διευκολύνσεων.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί επιπρόσθετη αρμοδιότητα του Φορέα και εφαρμόζεται για πιστωτικές διευκολύνσεις ως ακολούθως:

(i) δάνειο ή όριο υπεραναλήψεως ή όριο πιστωτικής κάρτας συνολικής συμβατικής υποχρέωσης μέχρι του ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€350.000), το οποίο παρέχεται από ΑΠΙ σε χρεώστη και το οποίο εξασφαλίζεται με υποθήκη ή με σύμβαση εκχώρησης  εξασφάλισης που κατατέθηκε στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας επί ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία· ή

(ii) χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, το οποίο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, συνολικής συμβατικής υποχρέωσης μέχρι του ποσού των τρακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€350.000)

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η νομοθεσία προνοεί ότι κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δε δύναται να κινήσει δικαστική διαδικασία ή τη διαδικασία πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου με πλειστηριασμό σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου ή τη διαδικασία λήψης της κατοχής ή πώλησης ακινήτου που αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης, εναντίον χρεώστη, για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από πιστωτική διευκόλυνση, πριν από την ολοκλήρωση των διαδικασιών αναδιάρθρωσης που προβλέπονται τόσο στην Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων όσο και στη παρούσα νομοθεσία, εκτός φυσικά εάν ο χρεώστης δεν ασκήσει οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δικαιώματά του, εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας.

Η σημαντική προθεσμία που θα πρέπει να τηρηθεί βάση της διαδικασίας αυτής για να έχει το δικαίωμα ο καταναλωτής να υποβάλει αίτηση, είναι ότι η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υποβολή κατάστασης σχετικών οικονομικών στοιχείων προς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα όταν αυτά ζητηθούν βάση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης.

Επίσης, πρέπει να επισημαίνουμε ότι η διαδικασία διορισμού διαμεσολαβητή δεν εφαρμόζεται σχετικά με πιστωτικές διευκολύνσεις σε σχέση με τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση από δικαστήριο της Δημοκρατίας ή βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία ή διαδικασία εκποίησης ακινήτου.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή νομική συμβουλή σχετικά με το πιο πάνω θέμα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο atekkis@cypruslegaladvice.com ή στο τηλέφωνο 24002422.


Αλέξης Τέκκης
Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος
A.TEKKIS & CO LLC