Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

26.02.2014 Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη


Ο νόμος Περί της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη Νόμος, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, περιέχει προνοιες αναφορικά με τις περιπτώσεις εργοδοτουμενων των οποίων η εργοδότηση τερματίζεται λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, με αποτέλεσμα να έχουν να λαμβάνουν δεδουλεμένα και ωφελήματα τα οποία προφανώς ο εργοδότης αδυνατεί να πληρώσει.

Ουσιαστικά, ο εν λόγω νόμος προνοεί για τη σύσταση ειδικού Ταμείου το οποίο προβαίνει στην καταβολή ορισμένου ποσού για την προστασία των δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη.Ποιοι είναι Δικαιούχοι?

Δικαιούχοι είναι όλοι οι εργοδοτούμενοι των οποίων η απασχόληση τερματίζεται γιατί ο εργοδότης τους κατέστη αφερέγγυος και έτσι δικαιούνται σε πληρωμή από το Ταμείο. Μέχρι πρόσφατα υπήρχε η επιφύλαξη ότι μόνο όσοι εργοδοτούμενοι ήταν στην υπηρεσία του εργοδότη για 26 συνεχείς εβδομάδες πριν από την ημερομηνία επέλευσης της αφερεγγυότητας του εργδότη αλλά η επιφύλαξη αυτή έχει καταργηθεί με πρόσφατη τροποποίηση του νόμου, επομένως οι πρόνοιες του Νόμου εφαρμόζονται για όλο το προσωπικό που τερματίζεται η εργοδοσία του για τον πιό πάνω λόγο.


Ποιοι δεν είναι Δικαιούχοι?

Δεν δικαιούνται σε πληρωμή από το Ταμείο:

(α) Εργοδοτούμενος ο οποίος είναι μέτοχος και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρεία η οποία τέθηκε υπό εκούσια εκκαθάριση.

(β) Εργοδοτούμενος ο οποίος απασχολείται από τα Ιδρύματα των Ναυτικών, Στρατιωτικών και Αεροπορικών Δυνάμεων (Ν.Α.Α.Φ.Ι.) της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

(γ) Εργοδοτούμενος που δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο αν ο εργοδότης του εργοδοτουμένου αυτού-

(ι) δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ούτε διεξάγει τις εργασίες του σε αυτή,ή

(ιι) είναι εταιρεία που ανήκει αποκλειστικά σε μη μόνιμους κάτοικους Κύπρου, της οποίας η διοίκηση και ο έλεγχος διεξάγεται στην Κύπρο, αλλά οι υπόλοιπες δραστηριότητες της διεξάγονται εκτός Κύπρου.

(δ) Εργοδοτούμενος που δεν έχει τη μόνιμη διαμονή του στην Κύπρο και υπηρετεί ως πλοίαρχος ή μέλος του πληρώματος Κυπριακού πλοίου ή ως κυβερνήτης ή μέλος πληρώματος αεροσκάφους του οποίου ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής έχει ως κύριο τόπο διεξαγωγής των εργασιών του την Κύπρο.

(ε) Εργοδοτούμενος, ο οποίος κατέχει μόνος ή από κοινού με συγγενείς του μέχρι του πρώτου βαθμού ένα ουσιώδες μέρος της επιχείρησης ή της εγκατάστασης του εργοδότη και ασκεί σημαντική επιρροή στις δραστηριότητες του.


Τι δικαιούται να λάβει ένας εργοδοτούμενος?

Η πληρωμή που δικαιούται ο εργοδοτούμενος περιλαμβάνει:

(α) Τα οφειλόμενα ημερομίσθια των δεκατριών τελευταίων εβδομάδων της απασχόλησής του τα οποία περιλαμβάνονται στην περίοδο των τελευταίων εβδομήντα οκτώ εβδομάδων πριν από την ημερομηνία της αφερεγγυότητας του εργοδότη του.

(β) Σε περίπτωση που ο εργοδότης κατέχει πιστοποιητικό εξαίρεσης από την καταβολή εισφορών στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών, την αναλογία των οφειλόμενων αδειών για τις δεκατρείς τελευταίες εβδομάδες της απασχόλησής του που περιλαμβάνονται στην περίοδο των τελευταίων εβδομήντα οκτώ εβδομάδων πριν από την ημερομηνία αφερεγγυότητας του εργοδότη του:

Οι εισφορές που οφείλονται από τον αφερέγγυο εργοδότη στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών αναφορικά με τα ημερομίσθια που αναφέρονται πιο πάνω θα καταβάλλονται από το Ταμείο στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών.

(γ) Την αναλογία του δέκατου τρίτου και του δέκατου τέταρτου μισθού, 53ης έως 56ης εβδομάδας που οφείλεται στον εργοδοτούμενο για τις δεκατρείς τελευταίες εβδομάδες της απασχόλησής του που περιλαμβάνονται στην περίοδο των τελευταίων εβδομήντα οκτώ εβδομάδων πριν από την ημερομηνία αφερεγγυότητας του εργοδότη του.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι κατά τον υπολογισμό της εβδομαδιαίας αμοιβής, οποιοδήποτε ποσό που υπερβαίνει το τετραπλάσιο του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, όπως τούτο καθορίζεται στους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 1980 μέχρι 1999, δε λαμβάνεται υπόψη.

Επίσης, εάν εργοδοτούμενος, έχει ιδιαίτερους δεσμούς και κοινά συμφέροντα με τον εργοδότη του που καταλήγουν σε συμπαιγνία μεταξύ τους δε θα δικαιούται σε πληρωμή από το Ταμείο.

Τέλος, σημειόνεται ότι στις περιπτώσεις αφερεγγυότητας εργοδότη, ο οποίος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στο έδαφος δύο ή/και περισσοτέρων κρατών μελών, το Ταμείο υποχρεούται σε πληρωμή των εργοδοτουμένων εκείνων που ασκούσαν συνήθως εργασία στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.