Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

11.06.2014 Ενοποίηση Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και Τμήματος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας


Με την ψήφιση του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου του 2014 εγκρίθηκε η ενοποίηση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και του Τμήματος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, τα οποία απο κοινού μετονομάστηκαν σε Τμήμα Φορολογίας.

Πέραν απο την ενοποίηση των δύο τμημάτων, καμία αλλαγή δεν θα επέλθει στα καθήκοντα, αρμοδιότητες και εξουσίες των τδύο τμημάτων.

Ο επικεφαλής του Τμήματος Φορολογίας θα είναι ο Έφορος Φορολογίας ο οποίος θα διορίζετια απο το Υπουργικό Συμβούλιο μετά απο σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών και θα υπηρετά υπό μορφή πλήρους απασχόλησης.  Ο Έφορος Φορολογίας αντικαθιστά τον έφορο Φόρου Εισοδήματος και έφορο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας καθώς και τον διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και τον Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων όσων αφορά θέματα ΦΠΑ.

Επίσης, βάση της νομοθεσίας το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει και Βοηθό Έφορου Φορολογίας, υπό το καθεστώς και με τις αρμοδιότητες και εξουσίες που καθορίζονται σε αυτή.

Οποιαδήποτε δικαστική διαφορά ή βάση αγωγής που εκκρεμεί από η εναντίον του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων ή του Τμήματος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, συνεχίζεται ή ασκείται κανονικά απο τον Έφορο Φορολογίας.