Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

16.07.2014 Σημαντική Τροποποίηση της Διαδικασίας Φορολόγησης Ακίνητης Ιδιοκτησίας


Με την τελευταία τροποποίηση της πιο πάνω νομοθεσίας, θεσπίστηκε η προστασία των ιδιοκτητών / πωλητών ακίνητης περιουσίας και ειδικά των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης, όσων αφορά ακίνητα τα οποία έχουν πωληθεί και για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ξεχωριστοί τίτλοι ιδιοκτησίας ή για τα οποία έχουν εκδοθεί ξεχωριστοί τίτλοι αλλά για κάποιο λόγο δεν έχουν μεταβιβαστεί ακόμη επ’ ονόματι του αγοραστή. 

Μέχρι την εν λόγω τροποποίηση, όλοι οι ιδιοκτήτες / πωλητές ακίνητης ιδιοκτησίας ήταν αναγκασμένοι να καταβάλλουν φορολογία πάνω σε όλα τα ακίνητα τα οποία έχουν πωλήσει και δεν έχουν μεταβιβάσει, δημιουργώντας τους έτσι σημαντικά προβλήματα ρευστότητας, και στη συνέχεια να χρεώνουν τα ποσά αυτά στους αγοραστές κατά την μεταβίβαση. 

Οι αγοραστές με την σειρά τους αναγκάζονταν κατά την μεταβίβαση να πληρώνουν στον ιδιοκτήτη / πωλητή ένα σημαντικό ποσό για την φορολογία που αναλογούσε στο πωληθέν ακίνητο, ποσό φυσικά το οποίο δεν θα κατέβαλλε εάν το ακίνητο αυτό μεταβιβαζόταν εξ’ αρχής στο όνομα του.  Η διαδικασία προέβλεπε ότι στη συνέχεια ο αγοραστής θα υπέβαλλε αίτηση για επιστροφή του ποσού αυτού από το αρμόδιο τμήμα αλλά στην πραγματικότητα είτε τα χρήματα αυτά δεν επιστρέφονταν ποτέ είτε με σημαντική καθυστέρηση αρκετών ετών. 

Φυσικά η πιο πάνω διαδικασία θα εξακολουθήσει να ισχύει για όλα τα προηγούμενα χρόνια για τα οποία καταβλήθηκαν σχετικές φορολογίες.

Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση αυτή οι ιδιοκτήτες / πωλητές ακίνητης ιδιοκτησίας θα έχουν προθεσμία 45 ημερών για να υποβάλουν στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων κατάσταση με την ακίνητη περιουσία την οποία έχουν πωλήσει αλλά δεν έχουν ακόμη μεταβιβάσει.   Τα στοιχεία και οι λεπτομέρειες ποτ θα πρέπει να αναγράφονται στην κατάσταση αυτή για το κάθε ακίνητο είναι οι ακόλουθες:

(α) τα διακριτικά στοιχεία της πωληθείσας οικοδομικής μονάδας,
(β) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αγοραστή ή εκδοχέα ή δικαιούχου,
(γ) την ημερομηνία του πωλητηρίου ή εκχωρητηρίου εγγράφου,
(δ) την ημερομηνία αποπεράτωσης της οικοδομής,
(ε) την ημερομηνία παράδοσης της κατοχής της πωληθείσας οικοδομής στον αγοραστή ή εκδοχέα και
(στ) το ποσοστό επί του συνολικού εμβαδού των οικοδομών και της γης που αναλογεί στην πωληθείσα ή εκχωρηθείσα οικοδομική μονάδα.

Από το 2015 η προθεσμία για υποβολή τροποποιημένης κατάστασης όσων αφορά τα πιο πάνω θα είναι η 31 Μαρτίου του εκάστοτε έτους.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι και οι αγοραστές ακίνητης περιουσίας κατά την υποβολή της δήλωσης ακίνητης περιουσίας, θα πρέπει να αναφέρουν κατά πόσο έχουν αγοράσει ακίνητο το οποίο δεν έχει ακόμα μεταβιβαστεί και/ή εγγραφεί στο όνομα τους.

Ουσιαστικά, η παρούσα τροποποίηση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του συστήματος φορολόγησης των ακινήτων το οποίο προστατεύει τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές ακίνητης ιδιοκτησίας.

Για οποιεσδήποτε περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια σε σχέση με τα πιο πάνω παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email στο info@cypruslegalanswers.com.

Αλέξης Τέκκης
Δικηγόρος - Νομικός Σύμβουλος
A. Tekkis & Co LLC

atekkis@cypruslegaladvice.com