Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Εταιρικό ΔίκαιοΤι είναι η Σύμβαση Ενεχυρίασης (Pledge Agreement)?


Friday, Feb 17 2012
 

H σύμβαση ενεχυρίασης είναι μια μορφή ασφάλειας ώστε να διασφαλίζεται ότι ένα πρόσωπο θα ξεπληρώσει ένα χρέος ή θα εκτελέσει μια πράξη στο πλαίσιο μίας άλλης σύμβασης. Σε συμφωνία ενεχυρίασης, ένα άτομο θα δώσει προσωρινά την κατοχή και/ή έλεγχο της περιουσίας του σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τέτοιες μορφές συμφωνιών συνήθως χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση δανείων ή για εγγύηση μίας συμβατικής εργασία ή πράξης. Η συμφωνία πρέπει να καθορίζει τη δέσμευση και τι οφείλεται, την περιουσία που θα δεσμευθεί και θα ενεχυριαστεί και τις προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του χρέους. Εάν δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, το άλλο μέρος μπορεί να πουλήσει την περιουσία ή να αποκτήσει την κυριότητα αυτού, προκειμένου να ικανοποιήσει το χρέος.