Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Νομικες Ενδειξεις
 
 
Κατηγορία: Διοικητικό Δίκαιο

Υπάρχει υποχρέωση απο επιχειρίσεις (οικονομικούς φορείς) να δηλώνουν γραπτώς οποιαδήποτε υποχρέωση για εφαρμόγή των συλλογικών συμβάσεων κατά την υποβολή προσφοράς?


Friday, Jun 10 2011
 

Απαγορεύεται οποιοδήποτε νομοθετικό ή άλλο μέτρο το οποίο επιβάλλει στην αναθέτουσα αρχή να συνάπτει συμβάσεις μόνο με επιχειρήσεις οι οποίες κατά την υποβολή προσφοράς, αναλαμβάνει γραπτώς την υποχρέωση να καταβάλλει προς τους εργαζόμενους του ως αντάλλαγμα για την εκτέλεση των έργων αυτών, τουλάχιστον την αμοιβή που προβλέπει η Συλλογική Σύμβαση ισχύουσα στον τόπο εκπληρώσεως της παροχής αυτής.  Επομένως καμία αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να λάβει τέτοιο γεγονός υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών.

 
 
Κατηγορία: Διοικητικό Δίκαιο

Ποιά είναι τα κατώτα όρια αξίας συμβάσεων, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου απο την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών?


Thursday, Nov 24 2011
 

1) Για συμβάσεις προμηθειών και συμβάσεις υπηρεσιών απο Αναθέτουσες Αρχές που υπάγονται στο κράτος - €125000

2) Για συμβάσεις προμηθειών και συμβάσεις υπηρεσιών απο Αναθέτουσες Αρχές του ευρύτερου δημόσιου τομέα (οργανισμοί δημοσίου δικαίου και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης) - €193000

3) Για συμβάσεις έργων απο Αναθέτουσες Αρχές που υπάγονται στο κράτος και απο Αναθέτουσες Αρχές του ευρύτερου δημοσίου τομέα (οργανισμοί δημοσίου δικαίου και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης) - €500000.

 

 
 
Κατηγορία: Διοικητικό Δίκαιο

Στις δημόσιες προσφορές, ποιά είναι η προθεσμία καταχώρησης ιεραρχικής προσφυγής κατά απόφαση αναθέτουσας δημόσιας αρχής?


Friday, Nov 25 2011
 

Η προθεσμία για ιεραρχική προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών πρέπει να καταχωρείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών απο την επόμενη της ημερομηνίας κατά την οποία απεστάλη η απόφαση της αναθέτουσας αρχής στους ενδιαφερομένους, η οποία πρέπει να συνοδεύεται απο συνοπτική έκθεση των λόγων για τη λήψη της απόφασης.


Σε περίπτωση που η απόφαση ή πράξη περιέχεται στην προκήρυξη ή στα έγγραφα του διαγωνισμού και αφορά τεχνικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές προδιαγραφές, η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.