Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Νομικες Ενδειξεις
 
 
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο

Ποιά τα αποτελέσματα σύστασης εταιρείας?


Thursday, May 12 2011
 
  • Αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο.
  • Ευθύνεται για χρέη και υποχρεώσεις της.
  • Μπορεί να συνάψει συμβάσεις.
  • Τα μέλη δεν είναι προσωπικά υπεύθυνα για χρέη της εταιρείας.
  • Η εταιρεία και τα άτομα που την ιδρύουν αποτελούν ξεχωριστές νομικές οντότητες.
  • Η εταιρεία μπορεί να έχει κινητή και ακίνητη περιουσία χωρίς να έχουν τα μέλη της άμεσο δικαίωμα σε αυτή.

 

 
 
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο

Ποιές είναι οι κατηγορίες Εταιρειών στην Κύπρο?


Sunday, May 29 2011
 
  • Ιδιωτική ή Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές (λίμιτεδ).  Όταν μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης τεθεί υπό εκκαθάριση (πτώχευση), η ευθύνη κάθε μετόχου/μέλους περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει και δεν έχει πληρώσει.
  • Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεων.  Τα μέλη συμφωνούν να συνεισφέρουν συγκεκριμένο ποσό σε περίπτωση διάλυσης, όμως τα μέλη δεν έχουν να πληρώσουν στην εταιρεία ότιδηποτε πριν αυτή εκκαθαριστεί.  Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούνται περισσότερο ως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί παρά για εμπορικούς σκοπούς.
  • O Συνεταιρισμός δεν αποτελεί είδος εταιρείας και η ευθύνη των μελών αυτού δεν είναι περιορισμένη.
 
 
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο

Τι είναι η Συμφωνία Μετόχων?


Thursday, Jun 23 2011
 

Η Συμφωνία Μετόχων είναι μια συμφωνία μεταξύ των ιδιοκτητών/μελών (μετόχων) μίας εταιρείας, που περιγράφει τις αμοιβαίες υποχρεώσεις, δικαιώματά και προνόμια τους, και περιλαμβάνει επίσης διατάξεις και ζητήματα που έχουν συμφωνηθεί αμοιβαία σχετικά με τη συμβολή του κάθε μετόχου, η διοίκηση της εταιρείας, τις δραστηριότητες της εταιρείας κλπ.

Σκοπός της Συμφωνίας αυτής είναι η διευκρίνηση σημαντικών ζητημάτων και ο περιορισμός διαφωνιών και προστριβών μεταξύ των μελών.

 
 
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο

Τι είναι το Ιδρυτικό Έγγραφο και τι το ΚαταστατικόΈγγραφο μίας Εταιρείας?


Monday, Jul 25 2011
 

Και τα δύο έγγραφα είναι υποχρεωτικά για τη σύσταση μίας Εταιρείας καθώς το ιδρυτικό περιέχει τις εξουσίες και σκοπούς μίας Εταιρείας ενώ το καταστατικό ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των μελών και της Εταιρείας.  Επιπλέον το καταστατικό συνιστά συμβατική σχέση μεταξύ των μελών και ρυθμίζει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ αυτών και έναντι της Εταιρείας.

 
 
  pages   1   of 2   »