Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Νομικες Ενδειξεις
 
 
Κατηγορία: Εργατικό Δίκαιο

Τι είναι οι Κανονισμοί περί Μεταβίβασης ή Συγχώνευσης Επιχειρήσεων (Προστασία των Εργαζομένων) γνωστοί ως Κανονισμοί TUPE και κάτω απο ποιές περιστάσεις εφαρμόζονται?


Saturday, Mar 12 2011
 

Οι Κανονισμοί TUPE προβλέπουν για τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στις περιπτώσεις που αλλάζει ο εργοδότης, ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης ή συγχώνευσης μιας επιχείρησης. Σε γενικές γραμμές, οι κανονισμοί αυτοί ισχύουν:

(α) όταν μια επιχείρηση, ή μέρος αυτής, μεταφέρεται σε νέο εργοδότη ή

(β) όταν μια «αλλαγή παροχής υπηρεσιών» λαμβάνει χώρα.

Το γενικό πεδίο εφαρμογής των κανονισμών είναι να διαφυλαχθεί η συνέχεια της απασχόλησης και των όρων εργοδότησης των εργαζομένων που έχουν μεταφερθεί σε ένα νέο εργοδότη, όταν λαμβάνει χώρα μια μεταφορά.

 

 
 
Κατηγορία: Εργατικό Δίκαιο

Κάτω απο ποιές περιστάσεις εργοδοτούμενος δύναται να απολυθεί χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης?


Thursday, May 05 2011
 

Εργοδοτούμενος δεν δικαιούται αποζημίωση απο τον εργοδότη του, αν η απόλυση του οφείλεται:

 • σε πλεονασμό
 • σε ανώτερη βία, όπως πόλεμο, θεομηνία κτλ
 • στη λήξη συμβάσεως τακτής περιόδου ή λόγω του ότι ο εργοδοτούμενος συμπλήρωσε την κανονική ηλικία αφυπηρέτησης βάση εθίμου, νόμου, συλλογικής σύμβασης ή κανονισμών εργασίας,
 • σε υπαιτιότητα του εργοδοτουμένου.
 
 
Κατηγορία: Εργατικό Δίκαιο

Πότε εργοδοτούμενος θεωρείται πλεονάζων?


Thursday, May 05 2011
 

Εργοδοτούμενος θεωρείται πλεονάζων όταν απολυθεί:

 • γιατί ο εργοδότης έπαυσε ή προτίθεται να παύσει να διεξάγει την επιχείρηση στην οποία ο εργοδοτούμενος απασχολείται
 • γιατί ο εργοδότης έπαυσε ή προτίθεται να παύσει να διεξάγει επιχείριση στον τόπο όπου ο εργοδοτούμενος απασχολείται
 • λόγω εκσυχρονισμού, μηχανοποίησης ή αλλαγής μεθόδου παραγωγής ή οργάνωσης
 • αλλαγή στα προϊόντα ή στις μεθόδους παραγωγής ή στις απαιτούμενες ειδικότητες των εργοδοτουμένων
 • κατάργησης τμημάτων
 • δυσκολιών τοποθέτησης προϊόντων στην αγορά
 • έλλειψης παραγελλιών ή πρώτων υλών
 • έλλειψης μέσων παραγωγής
 • περιορισμού του όγκου εργασίας.
 
 
Κατηγορία: Εργατικό Δίκαιο

Ποιά είναι η περίοδος πληρωμής επιδόματος ανεργίας και πως υπολογίζεται το ύψος αυτού?


Tuesday, Jun 28 2011
 

Το επίδομα ανεργίας για τους μισθωτούς παραχωρείται απο την 4η ημέρα της ανεργίας τους και για τους προαιρετικά ασφαλισμένους που εργάζονται στο εξωτερικό σε Κύπριο εργοδότη απο την 31η ημέρα της ανεργίας τους.  Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι δεν δικαιούνται σε επίδομα ανεργίας.

Το ύψος του επιδόματος ανεργίας υπολογίζεται ως εξής:

 • Βασικό μέρος: 60% των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών που πληρώθηκαν τον προηγούμενο χρόνο και αύξηση μέχρι 3 εξαρτώμενα κατά 20%, 10%, 10%
 • Συμπληρωματικό μέρος: 50% του συμπληρωματικού μέρους των ασφαλιστέων αποδοχών που πληρώθηκαν τον προηγούμενο χρόνο.

  Το ποσό του επιδόματος στο κάθε μέρος δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών (το ύψος των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών κάθε χρόνο κυμαίνεται και καθορίζεται απο τις αρμόδιες αρχές).
 
 
  pages   1   of 3   »