Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Νομικες Ενδειξεις
 
 
Κατηγορία: Εργατικό Δίκαιο

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για καταβολή επιδόματος ανεργίας?


Tuesday, Jun 28 2011
 
  • Πρέπει να έχουν περάσει 26 εβδομάδες απο την ημέρα της ασφάλισης.
  • Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει καταβάλει εισφορές πάνω σε ασφαλιστέες αποδοχές τουλάχιστο ίσες με 26 φορές το ποσό των εβδομαδιαίων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.
  • Να έχει πληρωμένες ή πιστωμένες ασφαλιστέες αποδοχές μέσα στο προηγούμενο έτος εισφορών τουλάχιστο ίσες με 20 φορές το ποσό των εβδομαδιαίων ασφαλιστέων αποδοχών.
  • Το επίδομα ανεργίας πληρώνεται σε άτομα μεταξύ της ηλικίας 16 και 63 ετών, ωστόσο πληρώνεται και σε ασφαλισμένο που συμπληρώνει το 63ο έτος και δεν δικαιούται σύνταξη γύρατος.
 
 
Κατηγορία: Εργατικό Δίκαιο

Ποιά είναι η μέγιστη διάρκεια εργασίας την εβδομάδα?


Thursday, Aug 04 2011
 

Εκτός εάν υπάρχουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους, ο χρόνος εργασίας ανά εβδομάδα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένου και των υπερωριών.  Σε περίπτωση που εργοδότης ζητήσει απο εργαζόμενο να εργαστεί περισσότερο απο 48 ώρες, αυτό θα πρέπει να γίνει μετά απο συμφωνία μεταξύ των δύο μερών και σε περίπτωση άρνησης του εργοδοτούμενου, δεν θα πρέπει να υπάρξουν οποιεσδήποτε επιπτώσεις.

 
 
Κατηγορία: Εργατικό Δίκαιο

Πόση ετήσια άδεια δικαιούται ένας εργοδοτούμενος?


Thursday, Aug 04 2011
 

Σύμφωνα με την νομοθεσία όλοι οι εργαζόμενοι διακιούνται πληρωμένη άδεια για τουλάχιστο 4 εβδομάδες το χρόνο. Συγκεκριμένα, τουλάχιστο 20 μέρες άδεια για όσους εργάζονται πέντε ημέρες την εβδομάδα και 24 ημέρες για όσους εργάζονται έξι ημέρες την εβδομάδα. 

Οι πιό πάνω πρόνοιες είναι οι ελάχιστες που προνοεί ο νόμος εκτός εάν νόμος, έθιμο, συλλογική σύμβαση ή ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου προνοεί για περισσότερες ημέρες.

 
 
Κατηγορία: Εργατικό Δίκαιο

Ποιό είναι το ποσοστό εισφοράς στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις μεταξύ του εργοδότη, του εργοδουτούμενο και του κράτους για τις κύριες κατηγορίες εργαζομένων?


Thursday, Apr 05 2012
 

Το ύψος της εισφοράς για μισθωτό στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις έχει ως ακολούθως:

Από 1.4.2009 - 31.12.2013 --> Σύνολο 17,9% (Εργοδότης 6.8%, Εργοδοτούμενος 6.8%, Κράτος 4,3%)

Από 1.1.2014 - 31.12.2018 --> Σύνολο 19.2% (Εργοδότης 7.3%, Εργοδοτούμενος 7.3%, Κράτος 4.6%)

Από το 2019 μέχρι το 2039 το ποσόστά αυτά αυξάνονται ανά πενταετία.


Το ύψος της εισφοράς για μισθωτό του οποίου ο εργοδότης εφαρμόζει επαγγελματικό Σχέδιο Συντάξεως:


Από 1.4.2009 - 31.12.2013 --> Σύνολο 13.6% (Εργοδότης 10,15%, Εργοδοτούμενος 3.45%)

Από 1.1.2014 - 31.12.2018 --> Σύνολο 14.6% (Εργοδότης 10.90%, Εργοδοτούμενος 3.70%)

Από το 2019 μέχρι το 2039 το ποσόστά αυτά αυξάνονται ανά πενταετία.

 

Το ύψος της εισφοράς Αυτοτελώς Εργαζομένων:


Από πρώτη Δευτέρα Απριλίου 2009 --> Σύνολο 16.9% (Αυτοτελώς Εργαζόμενως 12.6%, Κράτος 4.3%)

Από πρώτη Δευτέρα του έτους 2014 --> Σϋνολο 18.2% (Αυτοτελώς Εργαζόμενος 13.6%, Κράτος 4.6%)

Από το 2019 μέχρι το 2039 το ποσόστά αυτά αυξάνονται ανά πενταετία.

Το ύψος της εισφοράς προαιρετικά ασφαλισμένου εσωτερικού:


Από πρώτη Δευτέρα Απριλίου 2009 --> Σύνολο 14.8% (Ασφαλισμένος 11%, Κράτος 3.8%)

Από πρώτη Δευτέρα του έτους 2014 --> Σϋνολο 16,1% (Ασφαλισμένος 12%, Κράτος 4.1%)

Από το 2019 μέχρι το 2039 το ποσόστά αυτά αυξάνονται ανά πενταετία.

 

Το ύψος της εισφοράς προαιρετικά ασφαλισμένου στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό:


Από πρώτη Δευτέρα Απριλίου 2009 --> Σύνολο 17,9% (Ασφαλισμένος 13.6%, Κράτος 4.3%)

Από πρώτη Δευτέρα του έτους 2014 --> Σϋνολο 19.2% (Ασφαλισμένος 14.6%, Κράτος 4.6%)

Από το 2019 μέχρι το 2039 το ποσόστά αυτά αυξάνονται ανά πενταετία.

 

 

 
 
«   pages   2   of 3   »