Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Νομικες Ενδειξεις
 
 
Κατηγορία: Ασφάλεια & Υγεία

Ποιά Επικίνδυνα Συμβάντα στους χώρους εργασίας είναι γνωστοποιήσιμα?


Wednesday, Mar 30 2011
 

Σύμφωνα με τους περι Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς, όλα τα επικίνδυνα συμβάντα τα οποία συμβαίνουν στον χώρα εργασίας είναι γνωστοποιήσιμα.  Οι Κανονισμοί αυτοί περιλαμβάνουν σχετικό Παράρτημα με τα γνωστοποιήσιμα συμβάντα, τα οποία είναι κατάρρευση ή ανατροπή ανυψωτικού μηχανήματος (γερανού, ανελκυστήρα κτλ) ή άλλου είδους εξοπλισμού που υποβαστάζει φορτίο, όπως εκσκαφέα ή διατρητικού μηχανήματος, κατάρρευση ικριώματος, κτιρίου ή κατασκευής, υποχώρηση εδάφους, έκρηξη ή διάρρηξη δοχείου πίεσης, ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα ακολουθούμενο απο πυρκαγιά, επαφή με εναέριες ηλεκτρικές γραμμές, διαρροή εύφλεκτων ή άλλων ουσιών επικίνδυνων για την υγεία προσώπων, απελευθέρωση βιολογικών παραγόντων λαι πυρκαγιά ή έκρηξη.

Τα συμβάντα αυτά πρέπει να γνωστοποιούνται απο τους υπευθύνους του χώρου, ασχέτως εάν έχει προκληθεί οποιοδήποτε εργατικό ατύχημα, με τον πιό γρήγορο τρόπο αρχικά στο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας, προτού αλλοιωθεί η σκηνή του ατυχήματος.  Ακολούθως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί γραπτώς εντός 15 ημερών.