Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Νομικες Ενδειξεις
 
 
Κατηγορία: Διαμεσολάβηση

Τι είναι η Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών?


Friday, May 13 2011
 

H Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ΕΕΔ) είναι κάθε είδους διαδικασία ή συνδυασμόςδιαδικασιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται εθελοντικά για την επίλυση διαφορών (κυρίως συμβατικών διαφορών). Οι κύριοι τύποι ΕΕΔ είναι η διαμεσολάβησης, η διαιτησία, η εκδίκαση, η ουδέτερη αξιολόγηση και οι αποφάσεις εμπειρογνωμόνων. Τα μέρη που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν ΕΕΔ, μπορούν να επιλέξουν τη μέθοδο και τον παροχέα της επιλογής τους, ανάλογα με την προέλευση και το είδος της διαφοράς, Η ΕΕΔ δεν είναι υποχρεωτική αλλά αν τέτοιος όρος συμπεριληφθεί σε μια σύμβαση, τότε είναι δεσμευτική. Τα κύρια πλεονεκτήματα της ΕΕΔ, είναι ταχύτερες διαδικασίες επίλυσης διαφορών και λιγότερο κόστος.

 
 
Κατηγορία: Διαμεσολάβηση

Ποιές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν απο Συμφωνίες, δύναται να επιλυθούν απο διαμεσολάβηση ?


Thursday, May 24 2012
 

Ένα διαιτητικό δικαστήριο μπορεί έγκυρα να λύει μόνο εκείνες τις διαφορές που τα μέρη έχουν συμφωνήσει να θέσουν ενώπιόν του.  Ο κανόνας αυτός είναι μία αναπόφευκτη και ορθή συνέπεια της θεληματικής φύσης της διαιτησίας.  Στη συναινετική διαιτησία, η εξουσία του διαιτητικού δικαστηρίου προκύπτει από τη συμφωνία μεταξύ των μερών·  πράγματι, δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη πηγή από την οποία να μπορεί να προέρχεται.