Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Νομικες Ενδειξεις
 
 
Κατηγορία: Ακίνητη Ιδιοκτησία

Τι είναι το τέλος μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας?


Saturday, Mar 26 2011
 

Το Τέλος Μεταβίβασης Ακίνητης Ιδιοκτησίας είναι το τέλος που υποχρεούται να πληρώσει ο αγοραστής κατά τη μεταβίβαση και την εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα του στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο όπου βρίσκεται το ακίνητο για την έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας. Το τέλος μεταβίβασης υπολογίζεται βάση της εμπορικής αξίας (όχι την αγοραία αξία) τη στιγμή της υπογραφής του συμβολαίου.

Το τέλος αυτό καταβάλλεται κλιμακωτά ως εξής:

Εμπορική Αξία Περιουσίας € Ποσοστό Τέλους %
Μέχρι 85.430 3
Από 85.430 μέχρι 170.860 5
Πάνω απο 179.860 8

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όταν μεταβιβάζονται εξ' αδιαιρέτου μερίδια στην ιδιοκτησία, τότε για σκοπούς καταβολής του τέλους, η αξία του ακινήτου διαιρείται ανάλογα με τα μερίδια. Π.χ. Εάν ένα ακίνητο αποτιμάται €300000, και εάν αυτό το ακίνητο πρόκειται να μεταβιβαστεί σε δύο ίσα μερίδια σε δύο διαφορετικά άτομα (συζύγους), τότε τα τέλη μεταβίβασης για το κάθε μερίδιο θα υπολογιστούν επί του ποσού των € 150,000 έκαστος.

 
 
Κατηγορία: Ακίνητη Ιδιοκτησία

Τι αποτελεί ακίνητη ιδιοκτησία βάση της Κυπριακής νομοθεσίας?


Sunday, Mar 27 2011
 
  • Γη
  • Οικοδομές και άλλα κατασκευάσματα
  • Οικοδομήματα ή προσαρτήματα τα οποία είναι στερεά συνδεδεμένα με οποιαδήποτε γη  ή με οποιαδήποτε οικοδομή ή άλλο κατασκεύασμα ή οικοδόμημα (πχ. Πισίνα, δεξαμένη)
  • Δέντρα, αμπέλια και κάθε άλλο πράγμα που φυτεύτηκε ή που φύεται σε οποιαδήποτε γη καθώς και οποιουσήποτε καρπούς αυτών πριν απο το αποχωρισμό.
  • Πηγές, φρέατα, ύδωρ και δικαιώματα σε ύδατα είτε αυτά κατέχονται μαζί με οποιαδήποτε γη ή ανεξάρτητα απο αυτή.
  • Προνόμοια, ελευθερίες, δουλείες που ανήκουν σε οικοδομή ή γη
  • Εξ αδιαιρέτου ιδιανική μερίδα ιδιοκτησίας
 
 
Κατηγορία: Ακίνητη Ιδιοκτησία

Πώς μπορεί να επιλυθεί μία συνοριακή διαφορά μεταξύ ιδιοκτητών ακίνητης ιδιοκτησίας με κοινό σύνορο?


Sunday, May 08 2011
 

Η διαφορά αυτή μπορεί να επιλυθεί με απόφαση του Διευθυντή του αρμόδιου Κτηματολογικού γραφείου κατόπιν αίτησης ενός απο τους ιδιοκτήτες και όχι με αγωγή στο Δικαστήριο.  Μετά από ειδοποίηση 14 ημερών προς τους ιδιοκτήτες, το Κτηματολόγιο προβαίνει σε επιτόπια εξέταση και έπειτα ο Διευθυντής ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες για την απόφαση του και κατόπιν αυτού τοποθετούνται νέα ορόσημα.  Εάν υπάρχει διαφωνία με την απόφαση αυτή, τότε και μόνο ο ιδιοκτήτης που διαφωνεί έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο Επαρχιακό Δικαστήριο εντός 30 ημερών απο την κοινοποίηση της απόφασης.

 
 
Κατηγορία: Ακίνητη Ιδιοκτησία

Υπάρχει υποχρέωση απο εγγεγραμμένους συνιδιοκτήτες ιδανικών μερίδων μίας ακίνητης ιδιοκτησίας να κοινοποιούν την πρόθεση τους να πωλήσουν το μερίδιο αυτό?


Sunday, May 08 2011
 

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία αυτός που επιθυμεί να πωλήσει το μερίδιο του σε ιδιοκτησία που υπάρχουν συνιδιοκτήτες, θα πρέπει πρώτα να ειδοποιήσει για την πρόθεση του τους συνιδιοκτήτες του, οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρώτης επιλογής για την αγορά του.  Εάν ο πωλητής προσκομίσει δηλώσεις των συνιδιοκτητών ότι δεν επιθυμούν να αγοράσουν το μερίδιο στην τιμή στην οποία πωλείται, τότε η πώληση προχωρεί κανονικά.  Εάν δεν προσκομιστούν οι δηλώσεις αυτές μέσα σε 60 ημέρες, τότε ο σκοπούμενος αγοραστής θα πρέπει να δημοσιεύσει την πώληση αυτή ή να ειδοποιήσει τους συγκυρίους.  Οι συγκύριοι τότε έχουν 30 ημέρες διορία να καταθέσουν στο Κτηματολόγιο την τιμή πώλησης και να εγγραφούν αυτοί ιδιοκτήτες αντί του σκοπούμενου αγοραστή, ειδάλλως η πώληση θα προχωρήσει κανονικά.

 
 
  pages   1   of 2   »