Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Νομικες Ενδειξεις
 
 
Κατηγορία: Φορολογικό Δίκαιο

Ποια εισοδήματα υπάγονται σε ΦΟΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ στην Κύπρο?


Friday, Jun 17 2011
 

Εξαιρουμένων μερικών περιπτώσεων, ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται, με βάση τους περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμους 1980-2002, σε κεφαλαιουχικά κέρδη που προκύπτουν μετά την 1/1/1980, από τη διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία βρίσκεται στην Κύπρο ή μετοχών εταιρείας που βρίσκεται στην Κύπρο και κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία.

 
 
Κατηγορία: Φορολογικό Δίκαιο

Σε τι ποσοστό ανέρχεται ο Φόρολογικός Συντελεστής για τις Εταιρείες στην Κύπρο?


Monday, Apr 29 2013
 

Απο την 1 Ιανουαρίου 2013, ο συντελεστής Φόρου Εισοδήματος για Εταιρείες στην Κύπρο είναι 12.5% πάνω στα καθαρά κέρδη.

 
 
Κατηγορία: Φορολογικό Δίκαιο

Ποιοί φόροι και τέλη επηρεάζουν σήμερα ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο?


Wednesday, Jun 22 2011
 

Οι φόροι και τα τέλη που επηρεάζουν σήμερα την ακίνητη ιδιοκτησία είναι οι ακόλουθοι:

  • Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας του 1980
  • Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
  • Κοινοτικό Τέλος
  • Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών
  • Τέλος Αποχέτευσης

Οι φόροι κληρονομιάς και αστικής ακίνητης ιδιοκτησίας έχουν καταργηθεί.

 
 
Κατηγορία: Φορολογικό Δίκαιο

Πότε και πώς επιστρέφεται φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας όταν υπάρχει Σύμβαση Πώλησης και μεταγενέστερη μεταβίβαση ιδιοκτησίας?


Tuesday, Aug 23 2011
 

Σε περιπτώσεις πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας με σύμβαση πώλησης, ο αγοραστής, ο οποίος καλείται να πληρώσει Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας προς τον ιδιοκτήτη, μπορεί μόλις μεταβιβαστεί στο όνομα του η ακίνητη ιδιοκτησία να ζητήσει απο τον Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων την επιστροφή του φόρου που πλήρωσε ο πωλητής για αυτή την ακίνητη ιδιοκτησία, εφόσον υποβάλει στο Τ.Ε.Π. τα πιό κάτω:α)  Δηλώσεις ακίνητης περιουσίας

β)  Αίτηση Ε.Πρ. 314

γ)  Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας

δ) Απόδειξη κατάθεσης πωλητηρίου εγγράφου στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο

ε) Αντίγραφο πωλητηρίου εγγράφου

στ)  Απόδειξη πληρωμής φόρων στον πωλητή όπως προνοούσε η συμφωνία.


Η περίοδος για την οποία καλείται να πληρώσει φόρο ο αγοραστής και για την οποία ζητά επιστροφή είναι η περίοδος απο την ημερομηνία υπογραφής του πωλητηρίου εγγράφου μέχρι την ημερομηνία μεταβίβασης.

 
 
  pages   1   of 2   »