Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Νομικες Ενδειξεις
 
 
Κατηγορία: Αστικό Δίκαιο

Ποιά είναι τα καθήκοντα επιμέλειας κατόχου υποστατικού σε προσκεκλημένους, αδειούχους και σε επεμβασίες?


Friday, Mar 25 2011
 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τη νομολογία, ο κάτοχος υποστατικού έχει καθήκον επιμέλειας προς όλα τα πρόσωπα που είναι νόμιμα μέσα, πάνω ή σε γειτνίαση με την ιδιοκτησία του και που στη συνήθη πορεία των πραγμάτων μπορεί να επηρεαστούν.  Το καθήκον επιμέλειας όμως διαφέρει ανάλογα με τη κατηγορία των προσώπων ως αναφέρεται ανωτέρω.

Για παράδειγμα, σε σχέση με τους προσκεκλημένους, υπάρχει καθήκον του κατόχου να το διατηρεί σε καλή κατάσταση και να το συντηρεί.  Αυτό το καθήκον ισχύει μόνο για τους προσκεκλημένους, ενώ για τους αδειούχους το καθήκον περιορίζεται στο να τους προειδοποιήσει για οποιοδήποτε κρυμμένο κίνδυνο υπάρχει στο ακίνητο.   Κατά το κοινοδίκαιο οφείλεται καθήκον επιμέλειας στους αδειούχους και τους προσκεκλημένους αδιακρίτως αναφορικά με δραστηριότητα του κατόχου στο ακίνητο και ευθύνεται για κάθε ζημιά που επήλθε απο αυτή.  Σχετικά με τους επεμβασίες, δεν οφείλεται καθήκον αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο.  Σύμφωνα με νεότερη νομολογία, η συμπεριφορά του κατόχου εντάσσεται μέσα στα πλαίσια κοινωνικά αποδεχτής ανθρώπινης συμπεριφοράς.  Σε σχέση με τα παιδιά επεμβασίες, τα οποία αποτελούν ιδιαίτερη περίπτωση, αναγνωρίζεται σε αυτά μεγαλύτερο δικαίωμα απο ότι σε άλλες κατηγορίες επεμβασιών.

 
 
Κατηγορία: Αστικό Δίκαιο

Τι σημαίνει παράνομη επέμβαση σε ακίνητη ιδιοκτησία και ποιές πράξεις συνιστούν επέμβαση?


Wednesday, Aug 31 2011
 

Παράνομη επέμβαση συνίσταται σε παράνομη και/ή αδικαιολόγητη παρέμβαση στην ακίνητη ιδιοκτησία προσώπου απο οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.  Οι τρόποι διάπραξης του αδικήματος είναι η παράνομη είσοδος ή η παράνομη πρόκληση ζημιάς ή η παράνομη παρέμβαση.  Οι τρείς τρόποι μπορεί και να συνυπάρχουν.  Η παράνομη επέμβαση μπορεί να διαπραχθεί όχι μόνο πάνω στο έδαφος αλλά και στον εναέριο χώρο και στο υπέδαφος.  Εκεί που υπάρχει άδεια χρήσης ή τοπικό έθιμοπ που να επιτρέπει συγκεκριμένη χρήση, τότε δεν υπάρχει παράνομη επέμβαση.  Η άδεια χρήσης μπορεί να ανακληθεί και μόνο τότε η συνέχιση της επέμβασης θεωρείται παράνομη δεδομένου ότι δόθηκε εύλογος χρόνος και προειδοποίηση στον επεμβασία να εγκαταλείψει το ακίνητο.

 
 
Κατηγορία: Αστικό Δίκαιο

Τι είναι το αστικό αδίκημα της αμέλειας?


Wednesday, Aug 31 2011
 

Η αμέλεια στα αστικά αδικήματα μπορεί να αναφέρεται ως συστατικό στοιχείο σε συγκεκριμένα αδικήματα και ως ξεχωριστό αστικό αδίκημα.  Η αμέλεια σε γενικές γραμμές είναι η παράβαση καθήκοντος επιμέλειας που οφείλεται απο ένα πρόσωπο στον συνάνθρωπο του και περιλαμβάνει την επιμέλεια που υποθετικά καταβάλλει ο μέσος λογικός άνθρωπος κάτω απο τις ίδιες αντικειμενικές συνθήκες.  Χαρακτηριστικό της αμέλειας είναι η έλλειψη προσήκουσας προσοχής (πρόβλεψης) την οποία όφειλε και μπορούσε κάτω απο τις συγκεκριμένες περιστάσεις ένα πρόσωπο να επιδείξει για να μην προκαλέσει ζημιά στον πλησίον του.  Η απόδειξη ζημιάς είναι απαραίτητο στοιχείο για το αδίκημα της αμέλειας ειδάλλως δεν υπάρχει αγώγιμο δικαίωμα.

 
 
Κατηγορία: Αστικό Δίκαιο

Ποιό είναι το καθήκον επιμέλειας ενός εργοδότη προς τους εργοδοτούμενους του?


Friday, Nov 18 2011
 

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία και Νομολογία, ο εργοδότης έχει βασική υποχρέωση να μην εκθέτει αυτούς σε περιττούς ή μη αναγκαίους κινδύνους, να εργοδοτεί ικανό προσωπικό, να παρέχει ασφαλή εξοπλισμό, ασφαλές σύστημα εργασίας και ασφαλή χώρο εργασίας.

Το ασφαλές σύστημα εργασίας εξυπακούει ότι η οργάνωση της εργασίας, η διαδικασία που ακολουθείται κατά την εκτέλεση της εργασίας, τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται, ο αριθμός των υπαλλήλων που εργοδοτούνται αλλά και η επίβλεψη που γίνεται είναι τέτοια που παρέχουν εύλογη προστασία στους εργοδοτουμένους, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους στη συγκεκριμένη περίπτωση.

 
 
  pages   1   of 2   »