Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Νομικες Ενδειξεις
 
 
Κατηγορία: Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Κανονισμός (EK) 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο - Kανονισμός περί προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων των οινοπνευματωδών ποτών.


Monday, Aug 01 2011
 

Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-4/10 και C-27/10
Bureau national interprofessionnel du Cognac κατά Gust. Ranin Oy

Σήμα περιέχον τη γεωγραφική ένδειξη «Cognac» δεν μπορεί να καταχωριστεί προς προσδιορισμό οινοπνευματώδους ποτού μη καλυπτόμενου από την ένδειξη αυτή. Η εμπορική χρησιμοποίηση ενός τέτοιου σήματος προσβάλλει την προστατευόμενη ένδειξη.

 
 
Κατηγορία: Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Οδηγία 1999/44/ΕΚ - Οδηγία που διέπει την πώληση καταναλωτικών αγαθών - Ποιά η ευθύνη του πωλητή για αντικατάσταση ελαττωματικού καταναλωτικού αγαθού?


Monday, Aug 01 2011
 

Η οδηγία που διέπει την πώληση καταναλωτικών αγαθών προβλέπει ότι ο πωλητής ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά την παράδοση του αγαθού. Όταν υπάρχει έλλειψη συμμόρφωσης, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα σε δωρεάν αποκατάσταση της συμμόρφωσης του αγαθού με επισκευή ή αντικατάσταση, εκτός εάν μια τέτοια πράξη είναι αδύνατη ή δυσανάλογη. Η επισκευή ή η αντικατάσταση πρέπει να πραγματοποιούνται χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή.

Αν η αποκατάσταση της συμμόρφωσης με τον τρόπο αυτό δεν είναι δυνατή, ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή λύση της συμβάσεως πωλήσεως.  Σε περίπτωση αντικαταστάσεως ελαττωματικού καταναλωτικού αγαθού, ο πωλητής υποχρεούται να απομακρύνει το αγαθό από το σημείο στο οποίο ο καταναλωτής το εγκατέστησε καλόπιστα και να εγκαταστήσει εκεί το νέο απαλλαγμένο ελαττωμάτων αγαθό ή να αποδώσει τα αναγκαία για τη διενέργεια των πράξεων αυτών έξοδα.

Εντούτοις, η απόδοση των εξόδων αυτών μπορεί να περιορίζεται σε ποσό ανάλογο προς την αξία που θα είχε το αγαθό αν ανταποκρινόταν στους όρους της συμβάσεως και προς τον βαθμό παρεκκλίσεως από τους όρους της συμβάσεως.

 
 
Κατηγορία: Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Πιά η ευθύνη των ασκουσών εμπόριο μέσω διαδικτυακής αγοράς εταιριών για προσβολές του δικαιώματος επί των σημάτων που διαπράττουν χρήστες?


Monday, Aug 01 2011
 

Tο δίκαιο της Ενώσεως απαιτεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι τα αρμόδια σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εθνικά δικαιοδοτικά όργανα έχουν την ευχέρεια να διατάσσουν τον ασκούντα εμπόριο μέσω διαδικτυακής αγοράς να λαμβάνει μέτρα τα οποία συμβάλλουν όχι μόνο στο να τίθεται τέρμα στις προσβολές των δικαιωμάτων αυτών εκ μέρους των χρηστών, αλλά και να προλαμβάνονται νέες προσβολές της ίδιας φύσεως. Οι συναφείς διαταγές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές, αποτρεπτικές και δεν πρέπει να θέτουν εμπόδια στο νόμιμο εμπόριο (Απόφαση στην υπόθεση C-324/09
L’Oréal κ.λπ. κατά eBay)

 
 
Κατηγορία: Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος απο υπήκοο της Ευρωπαϊκής Ένωσης?


Tuesday, Oct 11 2011
 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δϊκαιο η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος δεν μπορεί να περιοριστεί σε περίπτωση που υπήκοος κράτους μέλους μετακινείται στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους προκειμένου να ασκήσει, προσωρινά και περιστατικά, το επάγγελμα με το οποίο ασχολείται.  Ο προσωρινός χαρακτήρας της παροχής εκτιμάται κατά περίπτωση, ιδίως σε συνάρτηση με τη διάρκεια, τη συχνότητα, την περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής.  Επίσης, ο πάροχος πρέπει να αποδέιξει ανα πάσα στιγμή ότι είναι νομίμως εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό να ασκεί το επάγγελμα αυτό.

Ο πιό πάνω γενικός κανόνας υπόκειται σε διάφορους περιορισμούς και υποχρεώσεις ανάλογα με τη φύση του επαγγέλματος και της παροχής υπηρεσιών.