Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Νομικες Ενδειξεις
 
 
Κατηγορία: Κατασκευαστικό Δίκαιο

Ποιός ο ορισμός και η σημασία της Συμβατικής Αποζημίωσης (liquidated damages) στα συμβόλαια κατασκευής έργων?


Friday, Nov 23 2012
 

Συμβατική αποζημίωση είναι μια ειδική κατηγορία αποζημίωσης που βρίσκεται συνήθως στις συμβάσεις κατασκευής έργων, οι οποίες είναι γνωστές και ως καθορισμένες αποζημιώσεις.  Οι συμβατικές αποζημιώσεις είναι ένα προκαθορισμένο ποσό χρημάτων που καθίσταται απαιτητό χωρίς δικαστικές διαδικασίες, εάν συμβούν συγκεκριμένες παραβιάσεις, όπως για παράδειγμα καθυστέρηση στην αποπεράτωση των εργασιών πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου.

Σε περίπτωση που υπάρχει μία τέτοια πρόνοια, η οποία είναι πολύ κοινή σε όλες σχεδόν τις συμβάσεις κατασκευής έργων ειδικά στο δημόσιο τομέα, αντικαθιστά το φυσιολογικό δικαίωμα ενός μέρους απο το να διεκδικήσει γενικές αποζημιώσεις, οι οποίες διεκδικούνται δικαστικώς και οι οποίες υπολογίζονται απο το ύψος της ζημιάς που υπέστηκε στην πραγματικότητα το αθώο μέρος.

Είναι σημαντικό όμως να μπορούμε να διαχωρίσουμε τις συμβατικές αποζημιώσεις από τις κυρώσεις (penalties), οι οποίες δεν είναι εκτελεστές από τα δικαστήρια.  Για παράδειγμα, εάν μία προκαθορισμένη συμβατική αποζημίωση αποδειχτεί ότι δεν είναι αποτέλεσμα ακριβές και/ή λογικού υπολογισμού πιθανής ζημιάς και αντιθέτως είναι υπερβολικό, τότε πιθανόν το Δικαστήριο να κρίνει την πρόνοια αυτή ως κύρωση.