Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Νομικες Ενδειξεις
 
 
Κατηγορία: Εμπορικό Δίκαιο

Τι σημαίνει "καταναλωτής" και τι "πωλητής" σύμφωνα με τη Νομοθεσία?


Wednesday, May 18 2011
 

Καταναλωτής σημαίνει παν φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπό μη εντασσόμενο στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας και πωλητής σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, δυνάμει συμβάσεως, πωλεί καταναλωτικά αγαθά στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας.

 
 
Κατηγορία: Εμπορικό Δίκαιο

Ποιές είναι οι βασικές υποχρεώσεις του πωλητή σύμφωνα με τη Νομοθεσία?


Wednesday, May 18 2011
 

Ένας πωλητής πρέπει να παραδίδει στον καταναλωτή αγαθά τα οποία είναι σύμφωνα με τους όρους σύμβασης και πέραν τούτου η νομοθεσία προνοεί ότι αγαθά τεκμαίρονται ότι είναι σύμφωνα με τους όρους σύμβασης (ακόμη και αν αυτοί οι όροι δεν αναφέρονται ρητώς) εάν:

  • Ανταποκρίνονται στη περιγραφή που έχει γίνει απο τον πωλητή
  • Είναι κατάλληλα για κάθε ειδική χρήση την οποία επιζητεί ο καταναλωτής και την οποία γνωστοποίησε στον πωλητή
  • Είναι κατάλληλα για τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται συνήθως τα αγαθά του ίδιου τύπου
  • Έχουν τη συνήθη ποιότητα και επιδόσεις με αγαθά του ίδιου τύπου που ευλόγος αναμένει ο καταναλωτής

Ο πωλητής δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής γνωρίζει ή έπρεπε ευλόγως να γνωρίζει οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης.

 
 
Κατηγορία: Εμπορικό Δίκαιο

Ποιά είναι η διάρκεια ισχύος μεταχρονολογημένων επιταγών?


Thursday, Nov 10 2011
 

Μετά από απόφαση της Επιτροπής του Κυπριακού Γραφείου Συμψηφισμού Επιταγών, από 1 Μαρτίου 2011, η διάρκεια ισχύος των επιταγών θα μειωθεί από 6 μήνες σε 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.  Η απόφαση αυτή θα εφαρμοστεί για επιταγές που θα έχουν ημερομηνία έκδοσης 1 Μαρτίου 2011 και μετά εκτός για τις κυβερνητικές επιταγές όπου η απόφαση θα ισχύσει για επιταγές που θα φέρουν ημερομηνία έκδοσης την 1 Αυγούστου 2011 και μετά.

 
 
Κατηγορία: Εμπορικό Δίκαιο

Τι είναι η Σύμβαση Μεσεγγύησης (Escrow Agreement)?


Friday, Feb 17 2012
 

Η συμφωνία μεσεγγύησης αναφέρεται σε μια νομική διάταξη, όπου ένας αγοραστής και πωλητής καταβάλλουν μέρος της αντιπαροχής, συνήθως χρήματα και τίτλο, σε κατεπίστευμα το οποίο διαχειρίζεται ένας τρίτος (ο Escrow Agent), έως ότου συμβεί κάποιο συγκεκριμένο συμβάν ή ολοκληρωθεί κάποια προϋπόθεση, σύμφωνα με την οποία ο Escrow Agent εξουσιοδοτείται να παραδώσει την αντιπαροχή προς το επιδιωκόμενο μέρος. Το έγγραφο αυτό εγγυάται μια νομικά δεσμευτική και ομαλή συναλλαγή μεταξύ πωλητή και αγοραστή, η οποία τους προστατεύει από την απάτη, την μη καταβολή της αντιπαροχής ή την μη παράδοση.

 
 
  pages   1   of 2   »