Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Νομικες Ενδειξεις
 
 
Κατηγορία: Δίκαιο των Συμβάσεων

Τι είναι η Δικαιοπρακτική Ικανότητα και πως επηρεάζει την εγκυρότητα των συμβάσεων?


Tuesday, Apr 26 2011
 

Για να δημιουργηθεί μία έγκυρη, νομικά εκτελεστή και δεσμευτική σύμβαση, θα πρέπει τα συμβαλλόμενα μέρη να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, η οποία είναι η ικανότητα που φέρει ένα άτομο απο τη φύση του για να μπόρει να συμβάλλεται.  Η ικανότητα αυτή επηρεάζεται απο την (α) ηλικία ενός ατόμου, (β) τη νοητική κατάσταση και (γ) τη νομική κατάσταση.

 

 
 
Κατηγορία: Δίκαιο των Συμβάσεων

Ποιά η διαφορά μεταξύ άκυρων και ακυρώσιμων συμβάσεων?


Wednesday, Apr 27 2011
 

Άκυρες είναι οι συμβάσεις οι οποίες θεωρούνται ως μη γενόμενες και χωρίς καμία νομική υπόσταση ή εγκυρότητα, ενώ οι ακυρώσιμες συμβάσεις είναι δεσμευτικές και έγκυρες μέχρις ότου και εφόσον το αθώο μέρος επιλέξει να ακυρώσει τη σύμβαση, να ζητήσει αποζημιώσεις για τυχόν προκληθείσα ζημιά ή και τα δύο.  Παράδειγμα άκυρης σύμβασης αποτελεί μία παράνομη σύμβαση με παράνομο σκοπό ενώ ακυρώσιμη σύμβαση αποτελεί μία σύμβαση όπου δεν υπάρχει ελεύθερη συναίνεση απο το ένα μέρος λόγω ψευδής παράστασης, εξαναγκασμού κτλ.

 
 
Κατηγορία: Δίκαιο των Συμβάσεων

Τι αποτελεί ελεύθερη συναίνεση και πως αυτό επηρεάζει την εγκυρότητα μίας σύμβασης?


Tuesday, Apr 26 2011
 

Η ελεύθερη συναίνεση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη μίας έγκυρης σύμβασης, ακόμη και εάν πληρούνται και ικανοποιούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις, δηλαδή υπόσχεση, προσφορά, αποδοχή, αντιπαροχή κτλ.  Οι περιπτώσεις που δεν θεωρείται ελεύθερη η συναίνεση καθορίζονται απο τον νόμο και αφορούν εξαναγκασμό, ψυχική πίεση, απάτη, ψευδής παράσταση και πλάνη.  Τα πιό πάνω πρέπει να έχουν παίξει ουσιώδη ρόλο στην παροχή συναίνεσης και το αποτέλεσμα είναι η ακυρωσιμότητα της σύμβασης αυτής, δηλαδή μπορεί να τερματισθεί κατ' επιλογή του μέρους που έχει επηρεαστεί.

 
 
Κατηγορία: Δίκαιο των Συμβάσεων

Ποιοί θεωρούνται ανήλικοι σύμφωνα με τη νομοθεσία και πότε αυτό επηρεάζει την εγκυρότητα μίας σύμβασης?


Tuesday, Apr 26 2011
 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, άτομα κάτω απο την ηλικία των 18 χρονών θεωρούνται ανήλικοι και δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.  Οι συμβάσεις με ανήλικους θεωρούνται άκυρες και χωρίς καμία νομική υπόσταση, εκτός απο ορισμένες εξαιρέσεις όπως για παράδειγμα συμβάσεις οι οποίες επενεργούν προς όφελος των ανηλίκων (π.χ. εκπαίδευση) ή συμβάσεις που αφορούν αναγκαία χρειώδη του συγκεκριμένου ανήλικου.

 
 
  pages   1   of 2   »